Kiến thức Pvc Và Tác Hại Đối Với Aquaponic Và Hydroponic !

#1
Jackie đang làm một đề tài có liên quan đến PVC, sẵn tiện chia sẽ thêm cho mọi người cùng xem và tìm kiếm thêm giải pháp cho thú vui trồng trọt , sống khoẻ của nhà chúng ta. Không có nhiều thời gian nên cho các a/c đọc đỡ Google dịch, rãnh em biên soạn lại sau :

It gave me NO pleasure researching PVC chemicals in aquaponics systems.

Nó cho tôi niềm vui không nghiên cứu hóa chất PVC trong các hệ thống aquaponics.
I am one of the biggest supporters of Aquaponics. I believe that with some education it can eradicate hunger in 3rd world countries.
The process of feeding ourselves with produce and protein that is healthy is very important to me and millions of other people.
Over 90% of aquaponics systems use PVC pipes. Pretty much the hydroponics industry is all PVC.
Most of the backyard systems use PVC in their Aquaponics.
Tôi là một trong những người ủng hộ lớn nhất của Aquaponics. Tôi tin rằng với một số nền giáo dục nó có thể tiêu diệt nạn đói ở các nước thế giới thứ ba.
Quá trình nuôi dưỡng bản thân chúng ta với sản phẩm và chất đạm lành mạnh là rất quan trọng với tôi và hàng triệu người khác.
Hơn 90% hệ thống thủy sinh học sử dụng ống nhựa PVC. Khá nhiều ngành công nghiệp hydroponics là tất cả các PVC.
Hầu hết các hệ thống sân sau sử dụng PVC trong Aquaponics của họ.

When it was bought to my attention in the past week about a potential danger of slow chemical poisoning in aquaponics I was shocked.
I felt like I was punched in the heart. At first I did everything to disprove what I was told. However the more I looked into the whole plastic and vinyl industry, the harder it became to deny the facts. The name PVC stand for "polyvinyl chloride" That alone should raise an eyebrow.
Chloride can be a nasty chemical. I remember seeing kids hair turning green from chloride in swimming pools, when I was a child.
Khi nó đã được mua cho tôi sự chú ý trong tuần vừa qua về một nguy cơ tiềm ẩn ngộ độc hóa học chậm trong aquaponics tôi đã bị sốc.
Tôi cảm thấy như tôi đã đấm vào tim. Lúc đầu, tôi đã làm mọi thứ để bác bỏ những gì tôi đã nói. Tuy nhiên, tôi càng nhìn vào ngành nhựa và vinyl toàn bộ, khó khăn hơn nữa nó đã trở thành để phủ nhận sự thật. Tên PVC đứng cho "polyvinyl clorua" Điều đó một mình nên nâng cao lông mày.
Chloride có thể là một chất hóa học khó chịu. Tôi nhớ khi nhìn thấy những đứa trẻ tóc chuyển màu xanh lá cây từ clorua trong bể bơi, khi còn nhỏ.


I believe people should have the facts about PVC.
I am big on telling the truth and so I present this research to you.
PVC is made from lead, phthalates, cadmium in the manufacturing process. Think about that for a second.
Those are some very toxic chemicals!
When PVC is burned it creates a dioxin, which is a class 1 cancer causing agent. Even worse!
Tôi tin rằng mọi người nên có sự thật về PVC.
Tôi lớn khi nói sự thật và vì vậy tôi trình bày nghiên cứu này cho bạn.
PVC được làm từ chì, phthalates, cadmium trong quá trình sản xuất. Hãy suy nghĩ về điều đó trong một giây.
Đó là một số hóa chất độc hại!
Khi PVC bị cháy, nó tạo ra một chất dioxin, một chất gây ung thư loại 1. Thậm chí tệ hơn!
Excessive exposure to sunlight and heat with PVC, can over time cause these chemicals to leach.
That is why the pipe is normally buried and this is recommended by the plastics industry too.
Many of the backyard aquaponics systems that have the PVC pipe sitting in the sun are vulnerable to this happening.
The PVC needs to be covered up.
Tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời và nhiệt bằng PVC, có thể làm tăng thời gian gây ra các chất này để lọc.
Đó là lý do tại sao đường ống thường được chôn lấp và điều này cũng được khuyến cáo bởi ngành sản xuất nhựa.
Nhiều hệ thống aquaponics sân sau có ống nhựa PVC nằm dưới ánh mặt trời dễ bị ảnh hưởng bởi điều này.
PVC cần phải được che phủ.

Why aren't the big aquaponics companies who sell their systems telling people these facts?
Most of the bell siphons, fittings and pipes are all PVC.
Do these people even know about this research and findings?
Surely if you are in this industry it should be something that is investigated...
Tại sao không phải là các công ty aquaponics lớn bán hệ thống của họ nói với những người này sự thật?
Hầu hết các chuông chuông, phụ kiện và đường ống đều là PVC.
Những người này có biết về nghiên cứu và phát hiện này không?
Chắc chắn nếu bạn ở trong ngành công nghiệp này nó phải là cái gì đó là điều tra ...

PVC is NOT re-cyclable which means tons of it now sits in landfills all around the world.
It is being broken down and exposed to the elements like sun and heat. Lead ash fragments is the big concern here.
Leaching into the earth is another cause for concern. Leaching means it can be getting into the water ways.
Remember when science found out about lead paint all those years ago? Well it seems PVC could also be a concern too.
PVC KHÔNG tái cyclable, có nghĩa là tấn của nó hiện đang ngồi trong bãi rác trên toàn thế giới.
Nó đang bị phá vỡ và tiếp xúc với các yếu tố như mặt trời và nhiệt. Chì mảnh tro là mối quan tâm lớn ở đây.
Rò rỉ trái đất là một nguyên nhân khác gây ra lo ngại. Nghỉ ngơi có nghĩa là nó có thể đi vào đường nước.
Hãy nhớ rằng khi khoa học phát hiện ra về chì sơn tất cả những năm trước đây? Vâng có vẻ như PVC cũng có thể là một mối quan tâm quá.

There are other alternatives which our own family will be changing over with our aquaponics system.
The research that I did was from scientific research that was conducted over the last 12 years from commissions and agencies all over the world.
Some of the research was hard to find and other documents had been removed.
We went back through archives to find these reports.
Có nhiều lựa chọn khác mà gia đình của chúng tôi sẽ thay đổi với hệ thống aquaponics của chúng tôi.
Nghiên cứu mà tôi làm là từ nghiên cứu khoa học đã được thực hiện trong 12 năm qua từ các ủy ban và các cơ quan trên toàn thế giới.
Một số nghiên cứu là khó tìm và các tài liệu khác đã được gỡ bỏ.
Chúng tôi đã trở lại qua các kho lưu trữ để tìm các báo cáo này.

That's why this information is so important for you to see.
Make your own decisions backed up by this research. The guide I put together is FREE to everyone.
I am more concerned with people knowing the facts about PVC with aquaponics/hydroponics systems.
I am NOT telling you not to use PVC. I am just asking you to research it for yourself.

NOT ALL PLASTICS ARE THE SAME. The commission findings were not good on PVC.
Đó là lý do tại sao thông tin này rất quan trọng để bạn xem.
Hãy tự quyết định của riêng bạn được hỗ trợ bởi nghiên cứu này. Các hướng dẫn tôi đặt lại với nhau là miễn phí cho tất cả mọi người.
Tôi quan tâm nhiều hơn đến người dân biết sự thật về PVC với hệ thống thủy sinh học / trồng cây trong nước.
Tôi KHÔNG nói với bạn không sử dụng PVC. Tôi chỉ yêu cầu bạn nghiên cứu nó cho chính mình.

KHÔNG TẤT CẢ NHỰA NHỰA LÀ CÙNG. Các kết quả hoa hồng không tốt đối với PVC.


I am always encouraging people to grow their own food and be healthy.
So what kind of person would I be if I know this and did not share my research with you?
This makes me as guilty as the corporations who hide the truth. They already know some of these facts about plastics and PVC.

Water is continually transferred through PVC in Aquaponics/Hydroponics.
If you pick the guide up, I have given everyone enough education and research to make their own decisions.
Tôi luôn khuyến khích mọi người tự trồng thực phẩm của mình và khỏe mạnh.
Vậy tôi sẽ là người như thế nào nếu tôi biết điều này và không chia sẻ nghiên cứu của tôi với bạn?
Điều này khiến tôi có lỗi vì những công ty che giấu sự thật. Họ đã biết một vài sự thật về nhựa và PVC.

Nước được liên tục chuyển qua PVC trong Aquaponics / Hydroponics.
Nếu bạn chọn hướng dẫn, tôi đã cung cấp cho tất cả mọi người đủ giáo dục và nghiên cứu để đưa ra quyết định của riêng họ.
Again I want to say this is something that people who are in the industry of growing produce with water and using PVC should know about.
Too many things have been ignored and blown off because people were not correctly informed.
I do not wish the use of PVC to be the same.
Một lần nữa tôi muốn nói rằng đây là cái gì đó mà những người trong ngành công nghiệp sản xuất đang phát triển với nước và sử dụng PVC nên biết về.
Quá nhiều thứ đã bị bỏ qua và thổi tắt vì mọi người không được thông báo chính xác.
Tôi không muốn việc sử dụng PVC là như nhau.
Wishing you all the best with your Aquaponics Systems
Victoria
The Hidden Chemicals In Aquaponics / Hydroponics PVC
 
#2
PVC, the Poison Plastic
Unhealthy for Our Nation’s Children and Schools


Healthy schools free from toxins are critical to a child's health and wellbeing. Most of the time spent during the years that children's bodily and intellectual capacities are developing is spent inside school buildings. Due to funding crunches across the nation, our schools are in trouble and many are actually threatening our children's health and ability to learn on a daily basis by using unhealthy building materials and products. Schools that do not have responsible policies on protecting children's health are forcing students and staff to be exposed to toxic chemicals. An emerging toxic plastic of concern, polyvinyl chloride (PVC or vinyl), is used widespread in schools across the nation.

PVC – the Poison Plastic
VC is the most toxic plastic for our health and environment. No other plastic contains or releases as many dangerous chemicals. These include dioxins, phthalates, vinyl chloride, ethylene dichloride, lead, cadmium, and organotins. There’s no safe way to manufacture, use or dispose of PVC productsi.

Children More At Risk from Toxic Chemicals
Children are not "little adults" their developing brains and bodies, their metabolism and behaviors make them uniquely vulnerable to harm from toxic chemicals such as those released by the PVC lifecycle:
Exposure begins in the womb through the mother's exposures to toxic chemicals. Infants ingest chemicals through breast milk, formula and contact with their environment.
Rapid brain development in the fetus, infants and young children make them more susceptible to harm from chemicals that may impair brain function and development.
For their weight, children eat, drink and breathe more than adults so pound for pound they take in a greater quantity of toxic contaminants. A small exposure translates into a big dose.
Children put things in their mouths and spend a lot of time on the floor and ground, so they may ingest chemicals from toys, containers, dirt and dust on a regular basis

Congress Bans Phthalates in Toys – What About Phthalates in Schools?
Phthalates are chemicals used to soften or plasticize PVC products such as flooring, which can be released from PVC into the air inside schools. The phthalates cling to dust and can then be breathed in by children and teachersiii. Over 90% of all phthalates are used in PVC productsiv including many found in schools. Some phthalates such as DEHP have been linked to reproductive problems including shorter pregnancy durationv and premature breast development in girlsvi and sperm damagevii and impaired reproductive development in boysviii . Some studies have also found a correlation between phthalates and obesityix , a growing problem for children across the countryx . Phthalates are highest in children ages 6 to 11, and in womenxi . In 2008, President Bush signed legislation banning phthalates such as DEHP in children’s toysxii. While phthalates have been banned from PVC toys, they’re widespread in PVC products used in schools.


PVC, Asthma and Autism – Are Schoolchildren, Teachers, and Custodians at Risk?

Asthma is a serious, sometimes lifethreatening respiratory disease that affects 7 million American children and 16 million adultsxiii . An average of one out of every 13 schoolage children has asthma. In fact, asthma is a leading cause of school absenteeism: 14.7 million school days are missed each year due to asthmaxiv. In recent years, a number of studies have found a correlation between phthalates emitted from PVC building products and asthma:
A study published in 2009 found a statistically significant link between PVC flooring, asthma , and autism spectrum disorder. The study found that children who live in homes with vinyl floors, which can emit phthalates, are twice as likely to have autismxvi.
A 2008 study found an association between concentrations of phthalates in indoor dust and wheezing among preschool children. The presence of PVC flooring in the child’s bedroom was the strongest predictor of respiratory ailmentsxvi.

A study of 10,851 children found the presence of floor moisture and PVC significantly increased the risk of asthmaxvii.
A study among personnel in four geriatric hospitals found asthma symptoms were more common in the two buildings with signs of phthalate degradation in PVC flooringxviii.
A study of workers in an office building found they were diagnosed with adultonset asthma at a rate of about 9 times higher than expected. The researchers identified PVC flooring as the source of chemicals, such as 2ethyllhexanol, lbutanol, in the airxix.
A study of adults working in rooms with plastic wall covering materials were more than twice as likely to develop asthma. These researchers pointed to other recent epidemiologic studies in children conducted in Norway, Finland, Sweden, and Russia that also found links between PVC, phthalates, and respiratory problemsxx.


PVC Flooring and Indoor Air Quality

Today's sealed and insulated buildings often result in indoor air that is actually more polluted than the air outside. In short, indoor air pollutants can inhibit a child’s ability to concentrate and learn in the school environment. EPA studies of human exposure to air pollutants indicate that indoor levels of pollutants may be two to five times— and occasionally more than 100 times— higher than outdoor levels. The good news is, indoor air pollution can be reduced through good planning and building maintenancexxi. PVC flooring and other PVC products can contribute to poorer indoor air quality as PVC products can off gas chemicals called volatile organic compounds (VOCs). A study by the California Air Resources Board found forty chemicals, some of which are toxic, offgassing from PVC flooringxxii. Another study found PVC flooring can emit chemicals for a period of at least nine months, indicating a persistent risk of toxic exposurexxiii. A study of PVC shower curtains found just one new vinyl shower curtain can release 108 VOC’s into the air over a 28day period. A number of the chemicals are classified as hazardous air pollutants by the EPA, and even worse, many are untestedxxiv.

PVC Flooring and Unhealthy Cleaning Products
PVC flooring often requires the use of toxic cleaners to keep it durable and shiny. This wax and strip maintenance has long been a source of health concern due to the toxic VOCs such as formaldehyde (a known carcinogen) used in the maintenance products. A life cycle study of flooring installation and maintenance found that the amount of VOCs emitted from a single waxing of a floor may be comparable to the amount of VOCs emitted from the flooring itself over its entire life. While some PVC manufacturers have formulated “no wax” finishes for some of their flooring products, many PVC flooring products still require the use of toxic maintenance productsxxv.

PVC and Dioxin One of Most Toxic Chemicals Studied

PVC’s lifecycle is uniquely responsible for the release of Dioxins, some of the most toxic chemicals ever studied by the EPA. Dioxins are a class of chemicals unintentionally created from the manufacture and disposal of PVC products, such as vinyl flooring in schools.xxvi Dioxin is a potent cancercausing agent and is considered to be a “known human carcinogen” by the World Health Organization’s International Agency for Research on Cancerxxvii and the U.S. Department of Health and Human Services’ National Toxicology Programxxviii. According to the US EPA, the levels of dioxinlike compounds found in the general population may cause a lifetime cancer risk as high as one in 1,000xxix. This is 1,000 times higher than the generally "acceptable" risk level of one in a million. Dioxin also causes a wide range of noncancer effects including reproductive, developmental, immunological, and endocrine effects in both animals and humansxxx.
Many Companies Going PVCFree

Some of the biggest corporations in the world have recognized the dangers of PVC’s lifecycle and have adopted policies to reduce or phase out PVC. These include: WalMart; Nike; Apple; Microsoft; Target; Sears and Kmart and many more!

Where is PVC Hiding in Your School?
PVC is found in many building materials and other products in schools including:

Flooring;
Roofing;
Carpeting;
School supplies such as 3ring binders, backpacks, lunchboxes, and raincoats; Office supplies such as binders, computers and paperclips;
Playground equipment; and more!

What Can I Do? Take Action for Healthy PVCFree Schools


Safer and costeffective alternatives are already available for virtually every PVC product in our nation’s schools. Here’s how you can help today:
Encourage your school to renovate or build their school with PVCfree building materials such as PVCfree linoleum flooring and TPO roofing.Encourage your school district, county or state to adopt a healthy PVCfree policy to avoid the use of PVC building materials and office supplies in favor of safer costeffective alternatives.
Educate parents, teachers and students! Organize a screening of Blue Vinyl and Sam Suds for your PTA, teacher’s union, or concerned students.Encourage organizations, such as teacher’s unions and parenting groups, to endorse the campaign.Back to school – go PVCfree! When buying your backtoschool supplies, shop for PVCfree products.

References


i Thornton, J. 2002. Environmental impacts of polyvinyl chloride building materials – A Healthy Building Network report. Washington, DC: Healthy Building Network. Online: http://www.healthybuilding.net/pvc/Thornton_Enviro_Impacts_of_PVC.pdf (20 October 2009).


ii Landrigan, P. et al. Children's health and the environment: a new agenda for preventive research. Environmental Health Perspectives June 1998.


iii Clausen, P. et al. 2004. Emission of Di2ethyhexyl phthalate from PVC flooring into air and uptake into dust: emission and sorption experiments in FLEC and CLIMPAQ. Environ. Sci. Technol 38: 25312537.


iv TNO Centre for technology and Policy Studies. 1996. A PVC substance flow analysis for Sweden: Report for NorskHydro. Apeldoorn, Netherlands. As cited in Thornton, J. 2002. Environmental impacts of polyvinyl chloride building materials – A Healthy Building Network report. Washington, DC: Healthy Building Network. Online: http://www.healthybuilding.net/pvc/Thornton_Enviro_Impacts_of_PVC.pdf (20 October 2009).


v Latini, G. et al. 2003. InUtero exposure to Di(2ethylhexyl)phthalate and human pregnancy duration. Environmental Health Perspectives 111:17831785.


vi Colón, I. Et al. 2000. Identification of phthalate esters in the serum of young Puerto Rican girls with premature breast development. Environmental Health Perspectives 108: 895900.


vii Duty, SM et al. 2003. The relationship between environmental exposures to phthalates and DNA damage in human sperm using the neutral comet assay. Environmental Health Perspectives 111:11641169.


viii Swan, S. et al. 2005. Decrease in anogenital distance among male infants with prenatal phthalate exposure. Environmental Health Perspectives 113: 10561061.


ix Lee, J. 2009. “Child obesity is linked to chemicals in plastics.” New York Times, April 17, City Room. Online: http://cityroom.blogs.nytimes.com/2...islinkedtochemicalsinplastics/?pagemode=print (20 October 2009).


x Center for Disease Control and Prevention. “Childhood overweight and obesity.” Online: Childhood Overweight and Obesity | Overweight & Obesity | CDC (20 October 2009).
xi Center for Disease Control and Prevention. 2005. Third national report on human exposure to environmental chemicals. Atlanta, GA: Centers


for Disease Control and Prevention.
xii Enoch, J. 2008. “Bush signs consumer safety bill.” Consumeraffairs.com August 14. Online:


Toy Safety and Recalls (20 October 2009).
xiii Center for Disease Control and Prevention. 2009. “FastStats – Asthma.” Online: FastStats - Asthma (20 October


2009).


xiv U.S. Environmental Protection Agency. 2009. “Managing asthma in schools.” Online: Creating Healthy Indoor Air Quality in Schools | US EPA (20 October 2009).


xv Larsson, M. et al. 2008. Associations between indoor environmental factors and parental reported autistic spectrum disorders in children 68 years of age. Neurotoxicology doi:10.1016/j.neuro.2009.01.011.


xvi Kolarik, B. et al. 2008. The association between phthalates in dust and allergic diseases among Bulgarian children. Environmental Health Perspectives 116(1): 98103.


xvii Bornehag et al. 2002. Dampness in buildings and health. Dampness at home as a risk factor for symptoms among 10,851 Swedish children. (DBHSTEP 1). SP Swedish National Testing and Research Institute and the International Centre for Indoor Environment and Energy, Technical University of Denmark Karlstad University, Sweden.


xviiiNorbäck D. et al. 2000. Asthma symptoms in relation to measured building dampness in upper concrete floor construction, and 2ethyl1 hexanol in indoor air. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease Volume 4, Number 11, pp. 10161025(10), International Union Against Tuberculosis and Lung Disease.


xix Tuomainen, A., Seuri, M., and A. Sieppi. 2004. Indoor air quality and health problems associated with damp floor coverings in an office building. International Archives of Occupational and Environmental Health 77(3): 222226.


xx Jaakkola, J.J.K., Ieromnimon, A. and M.S. Jaakkola. 2006. Interior surface materials and asthma in adults: A populationbased incident case control study. American Journal of Epidemiology 164(8): 742–749.


xxi U.S. Environmental Protection Agency. 2009. Indoor air quality Tools for Schools action kit. Online: Creating Healthy Indoor Air Quality in Schools | US EPA (20 October 2009).


xxii California Air Resources Board (CARB). 1999. Common indoor sources of volatile organic compounds: Emission rates and techniques for reducing consumer exposures. Final Report. Contract No. 95302, January.


xxiii Hodgson, A.T. et al. 2000. Volatile organic compound concentrations and emission rates in new manufactured and sitebuilt houses. Indoor Air 10: 178192.


xxiv Lester, S., Schade, M. and Weigand, C. 2008. Volatile vinyl – the new shower curtain’s chemical smell. Falls Church, VA: the Center for Health, Environment & Justice. Online: http://www.chej.org/showercurtainreport (20 October 2009).


xxv Lent, T., Silas, J. and Vallette, J. 2009. Resilient flooring & chemical hazards – a comparative analysis of vinyl and other alternatives to health care. Arlington, VA: Health Care Without Harm. Online: http://www.healthybuilding.net/docs/HBNResilientFlooring&ChemicalHazardsReport.pdf (20 October 2009).


xxvi Lester, S., and M. Belliveau. 2004. PVC: Bad news comes in threes. The poison plastic, health hazards and the looming waste crisis. Falls Church, VA: Center for Health, Environment and Justice, December. Online: http://besafenet.com/pvc/documents/bad_news_comes_in_threes.pdf (20 October 2009).


xxvii International Agency for Research on Cancer. 1997. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 69, Polychlorinated DibenzoparaDioxins and polychlorinated Dibenzofurans, Lyon, France.


xxviii National Toxicology Program. 2001 the January 2001 addendum to the Ninth Report on Carcinogens (originally published May 2000), US HHS, Public Health Service, National Toxicology Program, Research Triangle Park, NC.


xxix USEPA. 2003. Exposure and human health assessment for 2,3,7,8TetrachlorodibenzopDioxin (TCDD) and related compounds, part III: integrated summary and risk characterization for 2,3,7,8TetrachlorodibenzopDioxin (TCDD) and Related Compounds. USEPA, Office of Research and Development, NAS Review Draft, December.


xxx USEPA. 2003. Exposure and human health assessment for 2,3,7,8TetrachlorodibenzopDioxin (TCDD) and related compounds, part III: integrated summary and risk characterization for 2,3,7,8TetrachlorodibenzopDioxin (TCDD) and Related Compounds. USEPA, Office of Research and Development, NAS Review Draft, December 

phuongnam

Nông dân thời @
#3
Toàn bộ ống nước bên nội , ngoai nhà em đều dùng ống nhựa pvc giờ sao anh ?

Đọc bài này của a em mới sực nhớ khi đi mua ống pvc về làm hệ aquaponic , cũng có mấy loại giá .... lúc ấy em cũng quên mất mấy vụ nhựa tái chế ( pha nhiều phế thì giá thành hạ ...) , thấy rẻ cứ mua ...giờ thấy ghê quá .

Thân .
 
Chỉnh sửa cuối:

Hoàng Đông

Nông dân thích trồng rau
#4
em chưa đọc kỹ bài, nhưng em có thông tin là PVC nguyên bản giờ rất ít đc sử dụng. Thay vào đó là ống uPVC đã được cứng hóa và khử bớt độc tố trong ống PVC rồi.
Ống nhựa PVC và uPVC khác nhau như thế nào?
Ống nhựa PVC và uPVC là gì, khác nhau ở điểm nào là một trong những vấn đề mà nhiều khách hàng còn đang thắc mắc.
Tuy rằng cả 2 loại ống nhựa này đều xuất phát từ nhựa PVC nhưng cụ thể về chất liệu của ống nhựa PVC và ống uPVC, chúng có những điểm khác biệt như sau. Thực tế uPVC (polyvinyl clorua unplasticized) cũng là một dạng PVC (polyvinyl clorua). Tuy nhiên khác với ống nhựa PVC thường, ống nhựa uPVC là nhựa không thêm chất hóa dẻo. Vì thế, nó thường được gọi là nhựa PVC cứng. Cụ thể:

  • PVC có chứa phthalates và BPA nên mềm hơn và chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, các hóa chất này lại độc, gây hại cho sức khỏe con người.
  • uPVC không chứa chất hóa dẻo phthalates và BPA nên cứng, không uốn cong được và độ bền cao hơn, chịu được lửa, có thể tái chế và không độc nên thân thiện với môi trường.
Còn nghiên cứu mới thì.....khó thật...
 
#5
em chưa đọc kỹ bài, nhưng em có thông tin là PVC nguyên bản giờ rất ít đc sử dụng. Thay vào đó là ống uPVC đã được cứng hóa và khử bớt độc tố trong ống PVC rồi.
Ống nhựa PVC và uPVC khác nhau như thế nào?
Ống nhựa PVC và uPVC là gì, khác nhau ở điểm nào là một trong những vấn đề mà nhiều khách hàng còn đang thắc mắc.
Tuy rằng cả 2 loại ống nhựa này đều xuất phát từ nhựa PVC nhưng cụ thể về chất liệu của ống nhựa PVC và ống uPVC, chúng có những điểm khác biệt như sau. Thực tế uPVC (polyvinyl clorua unplasticized) cũng là một dạng PVC (polyvinyl clorua). Tuy nhiên khác với ống nhựa PVC thường, ống nhựa uPVC là nhựa không thêm chất hóa dẻo. Vì thế, nó thường được gọi là nhựa PVC cứng. Cụ thể:

  • PVC có chứa phthalates và BPA nên mềm hơn và chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, các hóa chất này lại độc, gây hại cho sức khỏe con người.
  • uPVC không chứa chất hóa dẻo phthalates và BPA nên cứng, không uốn cong được và độ bền cao hơn, chịu được lửa, có thể tái chế và không độc nên thân thiện với môi trường.
Còn nghiên cứu mới thì.....khó thật...
Thông tin để bổ sung kiến thức và nhận thức thôi. Về cơ bản thì ứng dụng pvc khắp cuộc sống nên chạy sao khỏi, nhất là các ông sx Vn càng không tin tưởng được !
 

rmitoday

Nông dân thích trồng rau
#6
Ghê quá, ghê quá. Dùng ống nước PVC Bình Minh mấy chục năm nay ăn uống, tắm giặt giờ mới biết điều này. Phải đi tầm soát ung thư gấp gấp thôi,
 
#7
Ghê quá, ghê quá. Dùng ống nước PVC Bình Minh mấy chục năm nay ăn uống, tắm giặt giờ mới biết điều này. Phải đi tầm soát ung thư gấp gấp thôi,
Có một farm thuỷ canh cực to ở Dalat được đơn hàng xuất Japan, trồng bằng ống PVC . Test Vn pass hết, qua đến Japan thì dính chưởng, dẫn đến phá sản. Người thực việc thực xin được giấu tên !

Ghê quá, ghê quá. Dùng ống nước PVC Bình Minh mấy chục năm nay ăn uống, tắm giặt giờ mới biết điều này. Phải đi tầm soát ung thư gấp gấp thôi,
Nghe có vẻ troll troll ở đây nhỉ. Vd Jk muốn chia sẽ ở đây là PVC, BM đã sd uPVC từ lâu rồi. Do dang làm cái liên quan đến này nên chia sẽ ae. Còn việc ai muốn dùng gì thì dùng. He he
[DOUBLEPOST=1501036770,1501036752][/DOUBLEPOST]
Vậy ống chuyên dụng thủy canh màu trắng cũng làm bẳngPVC luôn, đúng không?
Hay chỉ có ống nước PVC
Loại đấy cũng là uPVC
 
Chỉnh sửa cuối:

yeutrongcay

Nông dân cùi
#8
Vậy ống chuyên dụng thủy canh màu trắng cũng làm bẳngPVC luôn, đúng không?
Hay chỉ có ống nước PVC
 

Cóng Công Công

TRE GIÀ MĂNG CHƯA MỌC
Thành viên BQT
#9
Vậy ống chuyên dụng thủy canh màu trắng cũng làm bẳngPVC luôn, đúng không?
Hay chỉ có ống nước PVC
Xem được nhiều mô hình thủy canh các chú tây chia sẻ trên net, thấy họ toàn loại ống trắng chuyên dụng không, xem thành phần chất bán trên amazon và ebay hỏi sao nó mắc vậy.
Có một farm thuỷ canh cực to ở Dalat được đơn hàng xuất Japan, trồng bằng ống PVC . Test Vn pass hết, qua đến Japan thì dính chưởng, dẫn đến phá sản. Người thực việc thực xin được giấu tên !
Trường hợp này khởi kiện được không Chiem ?
 
#10
Xem được nhiều mô hình thủy canh các chú tây chia sẻ trên net, thấy họ toàn loại ống trắng chuyên dụng không, xem thành phần chất bán trên amazon và ebay hỏi sao nó mắc vậy.

Trường hợp này khởi kiện được không Chiem ?
Lỗi do mình mà, kiện ai, he he. Doanh nghiệp ko lường rủi ro và tìm hiểu thì toi thôi. Hàng e đi EU nên phải đang xem xét vấn đề này đây. Vì vậy lòi ra nó đó
JK
 
Top